Konwerter skutera elektrycznego. Ochrona danych

 • Ochrona danych

  Polityka prywatności

  Niniejsza witryna internetowa jest udostępniana przez firmę Handelsfabrik Sachsen GmbH.

  Handelsfabrik Sachsen GmbH

  Barthhügelsstrasse 40a

  01689 Weinböhla

  Numer podatkowy: 207 / 110 / 00 / 500

  NIP: DE346251432

  Bardzo poważnie podchodzimy do prywatności użytkowników naszej witryny internetowej i bezpieczeństwa ich danych osobowych.

  Nota prawna:

  Handelsfabrik Sachsen GmbH stale sprawdza i aktualizuje informacje na swoich stronach internetowych. Pomimo wszelkiej staranności wszelkiego rodzaju dane i informacje mogą nie być aktualne. Wszelka odpowiedzialność, gwarancja lub inna odpowiedzialność za aktualność, poprawność i kompletność udostępnianych informacji jest zatem wykluczona.

  To samo dotyczy wszystkich innych stron internetowych, do których odsyłają bezpośrednio poprzez hiperłącza lub w inny sposób. Handelsfabrik Sachsen GmbH nie ponosi odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których można uzyskać dostęp w wyniku takiego połączenia lub odniesienia.

  Handelsfabrik Sachsen GmbH wyraźnie zrzeka się jakiejkolwiek formy odpowiedzialności, czy to odpowiedzialności umownej, odpowiedzialności deliktowej, odpowiedzialności całkowitej lub innej odpowiedzialności, za szkody bezpośrednie lub pośrednie, odszkodowania za szkody przypadkowe, kary, w tym szkody lub szkody szczególne wynikające z lub w związku z faktem, że Strony Handelsfabrik Sachsen GmbH mogą być dostępne, wykorzystywane lub nie wykorzystywane, a także w przypadku awarii, przerwy, wady, opóźnienia w transmisji, wirusa komputerowego lub innych szkodliwych elementów lub awarii linii i systemu w związku z Handelsfabrik Sachsen GmbH, niezależnie od tego, czy Handelsfabrik Sachsen GmbH i/lub jej spółki zależne były świadome możliwości wystąpienia takich szkód, czy też nie.

  Ponadto Handelsfabrik Sachsen GmbH zastrzega sobie prawo do wprowadzania w dowolnym momencie zmian lub uzupełnień do udostępnionych informacji. Handelsfabrik Sachsen GmbH Treść, struktura i wygląd stron internetowych są chronione prawem autorskim. Powielanie, modyfikowanie, reprezentowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, publikacja, sprzedaż, licencjonowanie, przetwarzanie, alienacja lub wykorzystywanie informacji lub danych w jakimkolwiek celu, w szczególności wykorzystanie tekstów, części tekstów lub obrazów, wymaga uprzedniej pisemnej zgody Handelsfabrik Sachsen GmbH .

  Oświadczenie o ochronie danych Handelsfabrik Sachsen GmbH

  1. Polityka prywatności

  Cieszymy się z Państwa odwiedzin na naszych stronach internetowych. Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię o postępowaniu z Twoimi danymi zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

  Odpowiedzialna osoba

  Za gromadzenie i przetwarzanie danych opisanych poniżej odpowiada podmiot wymieniony w nocie prawnej.

  Przechowywanie adresu IP

  Adres IP przesłany przez Twoją przeglądarkę internetową przechowujemy wyłącznie w określonym celu przez okres siedmiu dni, aby móc wykrywać, ograniczać i eliminować ataki na nasze strony internetowe. Po tym czasie usuwamy adres IP. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Dane dotyczące użytkowania

  Kiedy odwiedzasz nasze strony internetowe, na naszym serwerze internetowym tymczasowo zapisywane są tzw. dane użytkowe w postaci dziennika, w celach statystycznych, aby poprawić jakość naszych stron internetowych. Ten zestaw danych składa się z

  strona, z której zażądano pliku,

  nazwa pliku,

  datę i godzinę zapytania,

  ilość przesyłanych danych,

  status dostępu (plik przesłany, plik nie odnaleziony),

  opis rodzaju używanej przeglądarki internetowej, adres IP komputera wysyłającego żądanie, który jest usuwany po siedmiu dniach, aby nie było już możliwości ustalenia osobistego odniesienia.

  Wspomniane dane dziennika są przechowywane wyłącznie anonimowo.

  2. Przekazywanie danych podmiotom trzecim

  Przekazywanie danych podmiotom trzecim:

  Twoje dane przekazujemy w ramach realizacji zamówień zgodnie z art. 28 RODO usługodawcom, którzy wspierają nas w prowadzeniu naszych stron internetowych i związanych z nimi procesów. Nasi usługodawcy są ściśle związani naszymi instrukcjami i są odpowiednio zobowiązani umownie. Korzystamy z usług następujących dostawców usług: Shopify Hosting.

  Przekazywanie danych do państw trzecich:

  Czasami przekazujemy dane osobowe do państwa trzeciego spoza UE. W każdym przypadku zapewniliśmy odpowiedni poziom ochrony danych.

  3. Objaśnienia środków bezpieczeństwa

  ​​

  Ochrona danych:

  Aby możliwie kompleksowo chronić Twoje dane przed niepożądanym dostępem, podejmujemy środki techniczne i organizacyjne. Na naszych stronach stosujemy proces szyfrowania. Twoje dane są przesyłane z Twojego komputera na nasz serwer i odwrotnie przez Internet przy użyciu szyfrowania TLS. Można to rozpoznać po symbolu kłódki na pasku stanu przeglądarki, który jest zamknięty, a linia adresu zaczyna się od https://.

  4. Prawa użytkownika

  Twoje prawa jako użytkownika:

  Przetwarzając Twoje dane osobowe, RODO przyznaje Ci jako użytkownikowi serwisu internetowego określone uprawnienia:

  A. Prawo do informacji (art. 15 RODO):

  Masz prawo żądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, które Cię dotyczą; W takim przypadku mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do informacji wymienionych szczegółowo w art. 15 RODO.

  B. Prawo do sprostowania i usunięcia (art. 16 i 17 RODO):

  Masz prawo do niezwłocznego żądania sprostowania dotyczących Ciebie nieprawidłowych danych osobowych oraz w razie potrzeby uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

  Masz także prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO, np.: B. jeżeli dane nie są już potrzebne do realizowanych celów.

  C. Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO):

  Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, np.: B. jeśli wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania, na czas trwania badania.

  D. Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO):

  W niektórych przypadkach, które szczegółowo wymieniono w art. 20 RODO, masz prawo otrzymać dotyczące Cię dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przesłania tych danych stronie trzeciej.

  mi. Prawo do sprzeciwu (art. 21 RODO):

  Jeżeli dane są zbierane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów), masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy już wówczas przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją wyraźnie istotne i uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

  f. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

  Zgodnie z art. 77 RODO masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych. Prawo do wniesienia skargi można dochodzić w szczególności przed organem nadzorczym w państwie członkowskim właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia zarzucanego naruszenia.

  5. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Dane kontaktowe inspektora ochrony danych

  Nasz firmowy inspektor ochrony danych chętnie udzieli Państwu informacji lub sugestii na temat ochrony danych:

  następuje informacja

  6. Formularz kontaktowy

  Masz możliwość skontaktowania się z nami poprzez formularz internetowy. Aby skorzystać z naszego formularza kontaktowego potrzebujemy Twojego imienia i nazwiska oraz adresu e-mail. Możesz podać dalsze informacje, ale nie musisz. Wysyłając do nas wiadomość wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w celu realizacji Twojego żądania. Twoje żądanie zostanie przesłane w formie zaszyfrowanej poprzez https na nasz serwer.

  Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu odpowiedzi na Twoją prośbę, a następnie usunięte. Nie będą one przekazywane osobom trzecim.

  7. Aplikacje internetowe

  Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych na podstawie art. 26 BDSG. Przetwarzamy dane, które nam przekazujesz w ramach aplikacji online, wyłącznie w celu selekcji kandydatów. Przetwarzanie danych w innych celach nie ma miejsca.
  Sam określasz zakres danych, które chcesz nam przekazać w ramach swojej aplikacji internetowej. Wnioski online przesyłane są drogą elektroniczną do naszego działu HR i tam przetwarzane tak szybko, jak to możliwe. Transmisja jest szyfrowana. Z reguły wnioski kierowane są do kierowników odpowiedzialnych działów w naszej firmie. Poza tym Twoje dane nie będą przekazywane dalej. Twoje dane będą traktowane w naszej firmie poufnie. Jeżeli Twój wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony, Twoje dokumenty zostaną usunięte po [6 miesiącach].


  W przypadku, gdybyśmy mogli rozpatrzyć Twoją aplikację także w kontekście innych lub przyszłych ogłoszeń o pracę, prosimy o zamieszczenie odpowiedniej adnotacji w aplikacji. Następnie przetwarzamy Twoje dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

  Informacja zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych dla wnioskodawców

  Przestrzeganie przepisów o ochronie danych jest dla naszej firmy bardzo ważne. Poniżej chcielibyśmy poinformować Cię o tym, w jaki sposób zbieramy Twoje dane osobowe:

  ​​

  Organ odpowiedzialny:

  Za gromadzenie i przetwarzanie danych odpowiedzialna jest firma, do której aplikowałeś.

  Dane których potrzebujemy:

  Kiedy aplikujesz, przetwarzamy Twoje dane, które są nam potrzebne w ramach aplikacji. Mogą to być dane kontaktowe, wszystkie dane związane z aplikacją (życiorys, certyfikaty, kwalifikacje, odpowiedzi na pytania itp.) oraz, w razie potrzeby, dane bankowe (w celu zwrotu kosztów podróży). Podstawa prawna wynika z art. 26 federalnej ustawy o ochronie danych.

  Przekazywanie danych do państw trzecich:

  Nasza firma jest częścią międzynarodowej sieci agencyjnej, w której obowiązki personalne wykraczają poza granice działów, firm i krajów. Z tego powodu odpowiedzialni przełożeni w Wielkiej Brytanii i USA również mogą uzyskać dostęp do danych kandydatów. Zgodnie z § 26 BDSG przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia decyzji o nawiązaniu stosunku pracy. Jeżeli spółka dominująca w USA nie objęła jeszcze Tarczy Prywatności UE-USA, przesyłanie danych do USA jest zabezpieczone tzw. standardową umową UE.

  Usuwanie danych:

  Jeżeli nie ma ustawowego okresu przechowywania, dane zostaną usunięte, gdy tylko przechowywanie nie będzie już konieczne lub wygaśnie uzasadniony interes w przechowywaniu. Jeżeli rekrutacja nie jest przeprowadzana, ma to zazwyczaj miejsce sześć miesięcy po zakończeniu procesu aplikacyjnego.

  W indywidualnych przypadkach indywidualne dane mogą być przechowywane przez dłuższy okres czasu (np. raporty z wydatków na podróże). Czas przechowywania zależy wówczas od prawnych obowiązków przechowywania, na przykład wynikających z kodeksu podatkowego (6 lat) lub kodeksu handlowego (10 lat).

  Jeżeli nie zostałeś zatrudniony, ale Twoja aplikacja nadal jest dla nas interesująca, zapytamy Cię, czy możemy zachować Twoją aplikację na potrzeby przyszłych wakatów.

  Poufne traktowanie Twoich danych:

  Twoje dane będziemy oczywiście traktować poufnie i nie będziemy przekazywać ich osobom trzecim.

  W razie potrzeby korzystamy z usług dostawców, którzy ściśle przestrzegają instrukcji, np.: B. wsparcia w obszarach IT lub archiwizacji i niszczenia dokumentów, z którymi zawarto odrębne umowy na realizację zamówień.

  Twoje prawa do ochrony danych:

  Jako osoba, której dane dotyczą, masz prawo do informacji o danych osobowych, które Cię dotyczą, a także do poprawienia nieprawidłowych danych lub ich usunięcia, jeśli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 17 RODO, np. jeśli dane nie są już potrzebne do celów: realizowanych celów. Przysługuje również prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z warunków określonych w art. 18 RODO, a w przypadkach art. 20 RODO przysługuje prawo do przenoszenia danych.

  Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna, że ​​przetwarzanie danych jej dotyczących narusza przepisy o ochronie danych. W szczególności prawa do wniesienia skargi można dochodzić przed organem nadzorczym w państwie członkowskim, w którym znajduje się miejsce zamieszkania lub pracy danej osoby lub miejsce popełnienia zarzucanego naruszenia.

  Nasz inspektor ochrony danych:

  Masz także prawo w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych, który ma obowiązek zachowania poufności w związku z Twoim żądaniem. Dane kontaktowe naszego inspektora ochrony danych znajdują się powyżej w punkcie 5.

  8. Strona biznesowa na Facebooku

  Prowadzimy oficjalną stronę na Facebooku pod adresem URL https://www.facebook.com/WandlerElektroroller/ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

  Prowadzimy naszą stronę firmową na Facebooku w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Facebook udostępnia nam dane statystyczne za pośrednictwem tzw. „Insights”, które umożliwiają rozpoznawanie interakcji użytkowników w witrynie lub z nią. Używamy tych danych, dostępnych w formie zbiorczej, aby uczynić nasze posty i działania na naszej stronie na Facebooku bardziej atrakcyjnymi dla użytkowników.

  Facebook wykorzystuje w tej witrynie również tak zwane metody śledzenia sieci. Uwaga: nie można wykluczyć, że Facebook wykorzysta dane z Twojego profilu, na przykład do oceny Twoich nawyków, relacji osobistych, preferencji itp. Nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez Facebooka.

  Nie przeprowadzamy ani nie inicjujemy innego przetwarzania danych. Dane, które wprowadzasz na naszej stronie na Facebooku, takie jak komentarze, filmy lub zdjęcia, nie będą przez nas w żadnym momencie wykorzystywane ani przetwarzane w żadnym innym celu.

  Prawa użytkownika:
  Zgodnie z orzeczeniem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości operator strony na Facebooku odpowiada wspólnie z Facebookiem za przetwarzanie danych osobowych. W zakresie przepisów RODO dotyczących współodpowiedzialności osiągnęliśmy porozumienie z Facebookiem, zgodnie z którym Facebook przejmuje odpowiedzialność za przetwarzanie danych „Insights” i będzie wypełniał wszystkie wynikające z RODO obowiązki wobec użytkowników.


  Więcej informacji na temat polityki prywatności Facebooka znajdziesz tutaj https://www.facebook.com/privacy/explanation .

  Kierowane do nas prośby o informacje dotyczące „Insights” będziemy przekazywać bezpośrednio do Facebooka.